ชุดป้องกันสารเคมี (chemical protective clothing)


  • ชุด CPE.jpg
    ชุดป้องกันเชื้อโรค CPE GOWN ใช้ป้องกันสารคัดหลั่ง เสื้อกาวน์ CPE ใช้แล้วทิ้ง สีฟ้า - จำนวน 1 ชิ้น สีฟ้า และสีขาว- เสื้อกาวน์ กันน้ำ100% กันสารคัดหลั่ง สีฟ้า- ใช้ในโรงพยาบาล คลินิก ...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี(Chemical Protective Clothing)

      ชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมี(Chemical Protective Clothing) เป็นชุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใส่ ป้องกกัน ไม่ให้ส่วนต่างๆของร่างกายมีการสัมผัสต่อสารเคมีอันตรายเป็นสิ่งกีดขวางระหว่างร่างกายและสารเคมีซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือซึมผ่านผิวหนังแล้วทำให้เกิดผลกระทบต่ออวยัวะอื่นๆมีหลาย ระดับสำหรับการป้องกันภัยระดับต่างๆกัน การเลือกใช้อย่างเหมาะสมร่วมกบัอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจ  จะสามารถป้องกันบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีอันตรายได้ แต่ไม่ได้ป้องกันอันตราย ทางกายภาพเช่นไฟรังสีไฟฟ้าการใช้อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลจะต้องพิจารณาให้ครบทั้งชุดปกป้องศีรษะ โดยใช้หมวกนิรภัยปกป้องตาโดยใช้แว่นนิรภัยซึ่งเลนส์ทำ ด้วยวัสดุที่สามารถทนแรงกระแทกได้หรือที่ ครอบตา (Goggles) ปกป้องหูด้วยที่อุดหูและปกป้องเท้าด้วยรองเท้านิรภัยซึ่งกันสารเคมีได้เป็นต้น
   
     โดย EPA (Environment Protection Agency) หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาได้มีการจา แนกตามความ ต้องการที่จะใช้ป้องกันสารเคมีในแต่ละสถานการณ์มี4 ชนิดคือ

ชุดป้องกันระดับ A (Level A) คือการป้องกันในระดับ สูงสุดท้้งด้านการหายใจการสัมผัสกับผิวหนังตาและ เยื่อเมือกต่างๆ เพื่อป้องกันพิษต่อผิวหนัง และ ไอสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และมีความจำเป็นในกรณีที่สัมผสัสารเคมีที่เป็นของเหลวเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วยเสื้อผ้าที่ใชคลุมตัวทั้งหมด เป็น vapor-tight เป็นชุดป้องกันสารเคมีรองเท้าทนสารเคมีที่มีหัวเหล็กและพื้นรองเท้าที่เป็นเหล็กใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีสอง ชั้นมีเสื้อผ้าคลุมทั้งตัวมีหมวกที่แข็ง และ มีเครื่องช่วยหายใจชนิด self-contained breathing apparatus (PPE)
ชุดประกอบด้วย

1.  ชุดที่มีความดันบวก (Positive pressure self containing breathing apparatus) ซึ่งได้รับการรับรอง
2. ชุดที่คลุมมิดชิดทั้งตัวเป็น vapour-tight, chemical resistant suit ถุงมือทั้งชั้นในและชั้นนอก(inner gloves, chemical-resistance          outer gloves) รองเท้าบู๊ทชนิดกนั สารเคมีซ่ึงมีหวัเป็นเหล็ก
3. เสื้อช้ั้นในชนิดผ้าฝ้ายและชุดช้ั้นในยาว ชุดทนสารเคมีแบบคลุมท้งัตวัไร้รอยต่อ
4. ถุงมือและรองเทา้บูท๊ ที่ทนต่อสารเคมี
ข้อบ่งใช้
1. ไม่ทราบว่าสารเคมีนั้นคืออะไร
2. ทราบว่าสารเคมีนั้นสามารถดูดซึมทางผวิหนังได้
3. ทราบว่าสารเคมีนั้นเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสผิวหนังในรูปไอหรือของเหลว
4. ปฏิบตัิงานในบริเวณที่อบัและไม่มีการระบายอากาศ(Confined space)

ชุดป้องกันระดับ B (Level B) ใช้เมื่อต้องป้องกันระบบทางเดินหายใจในระดับสูงสุด หรือไม่ทราบชนิดของสารเคมีที่จะต้องเข้า ไปเผชิญเหตุแต่การป้องกันผิวหนัง ตา ต้องการการป้องกันน้อยลงกว่าระดับ A โดยมากจะใชเ้พื่อป้องกัน ของเหลวหรือวตัถุกระเด็นใส่ มีชุดแบบใหม่เป็นแบบ fully encapsulated, nonvapour-ttght suit ซึ่งปกป้อง ผิวหนังและ SCBA ได้ดี PPE นี้ประกอบดว้ย Positive pressure (positive demand) SCBA ซึ่งได้รับการ รับรอง
ชุดประกอบด้วย
1. ถังอากาศที่มีความดันมากกว่า ความดัน บรรยากาศ
2. ชุดทนสารเคมีคลุมยาวตลอดแขนขา
3. ถุงมือและรองเท้าบู้ทที่ทนต่อสารเคมี
ข้อบ่งใช้
1.  ทราบว่าสารเคมีนั้น เป็นอันตรายเมื่อสัมผสัผิวหนังในรูปของเหลว (ไม่ป้องกนัการสัมผัสไอหรือแก๊ส ที่ผิวหนัง)
2. ทราบว่าสารเคมีนั้น เป็นไอหรือแก๊สที่เป็นพิษทางการหายใจ
3. ปฏิบัติงานในบริเวณที่ที่มีออกซิเจนน้อย

ชุดป้องกันระดับ C (Level C) ใช้เมื่อทราบชนิดของสารเคมีที่เป็นอันตรายทางทางเดินหายใจ ทราบความเข้มข้นหรือมีการวัด ความเข้มข้น และทราบว่าการใช้ air purifying respirator ชนิดใดเหมาะสม มีการป้องกันกานสัมผสักับ ผิวหนังและตา โดยตัวชุดจะประกอบด้วย full face piece, air-purifying, canister-equipped respirator และ เสี้อผ้าที่ทนต่อสารเคมีมีการป้องกันการสัมผสัผิวหนังในระดับ เช่นเดียวกับ B แต่มีการป้องกัน ระบบ ทางเดินหายใจน้อยกว่า
ชุดประกอบด้วย
1. เครื่องช่วยหายใจชนิดที่มีไส้กรองอากาศ
2. ชุดทนสารเคมีแบบคลุมท้งัตวัไร้รอยต่อ
3. ถุงมือและรองเท้าบูท๊ ที่ทนต่อสารเคมี
ข้อบ่งใช้
1. ทราบว่า สารเคมีนั้นคืออะไรและป้องกันได้ด้วย Air purifying respiratory protective device (ทราบ ชนิดและทราบว่า ความเข้มข้น น้อยกวา่ 1000 ppm)
2. ทราบว่า สารเคมีนั้น เป็นอันตรายเมื่อรับสัมผัสทางการหายใจ
3. ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีออกซิเจนพอเพียง
 
ชุดป้องกนัระดับ D (Level D) คือ ชุดใส่ทำงานทั่วไปใช้ กรณีดูแลหลังจากได้รับการ Decontamination และควบคุมสถานการณ์ แล้วไม่ควรใส่ในที่ซึ่งมีสิ่งคุกคามต่อผวิหนังหรือทางเดินหายใจ


Visitors: 119,470