ถุงขยะ

ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น - กศน.ตำบลท่าสองคอน

ถังขยะแยกประเภท 4 สี ประโยชน์
ถุงขยะแยกประเภท 4 สี สีมาตราฐาน แบ่ง ถุงขยะแยกประเภท โดยมีความหมายดังนี้

ถุงขยะแยกประเภท สีแดง ถังขยะสำหรับใส่ขยะอันตราย หรือ มูลฝอยอันตราย คือ มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีองค์ประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 
- วัตถุระเบิดได้, วัตถุไวไฟ 
- วัตถุออกไซต์และวัตถุเปอร์ออกไซต์ 
- วัตถุมีพิษ, วัตถุกัมมันตรังสี 
- วัตถุที่ทำให้เกิดโรค, วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
- วัตถุกัดกร่อน, วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
- วัตถุอย่างอื่นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่ายไฟฉายหรือแบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะที่ใช้บรรจุสารกำจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี เป็นต้น

ถุงขยะแยกประเภท สีเขียว ถังขยะสำหรับใส่ขยะย่อยสลาย หรือ มูลฝอยย่อยสลาย 
คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมา หมักปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก 
เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงซาก
หรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิด
จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

ถุงขยะแยกประเภท สีเหลือง ถังขยะสำหรับใส่ขยะรีไซเคิล หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ 
ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว 
กระดาษ กระป๋อง เครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อลูมิเนียม ยางรถยนต์ 
กล่องเครื่องดื่ม แบบ UHT เป็นต้น

ถุงขยะแยกประเภท สีน้ำเงิน ถังขยะสำหรับใส่ขยะทั่วไป หรือ มูลฝอยทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย  ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย มีลีกษณะที่ย่อยสลายยาก และไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับ มาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติก เปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร ซองหรือถุงพลาสติกสำหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น


Visitors: 111,818